Regulamin zajęć grupowych/osobistych i zdalnych sesji indywidualnych

w Cudowne Miejsce Terapie Masaże Szkolenia Edyta Pawlak

 

www.idealnyscenariusz.pl

 

 • Uczestnikiem zajęć dla dzieci może zostać dziecko, którego rodzic pisemnie wyraził zgodę na zajęcia.

 • Uczestnikiem osobistej terapii indywidualnej może być osoba dorosła lub dziecko. Dziecko podczas terapii ma prawo przebywać w gabinecie z jednym opiekunem.

 • Praca terapeutyczna z dziećmi i dorosłymi odbywa się z poszanowaniem prywatności, komfortu klienta i z najwyższą starannością.

 • Na sesje indywidualne/koncerty relaksacyjne i warsztaty uczestnik jest zobowiązany przybyć punktualnie.

 • Biorąc udział w sesji/ koncercie/warsztacie uczestnik akceptuje Regulamin.

 • Uczestnik masażu misami, akceptuje, że zapoznał się z przeciwwskazaniami do tego rodzaju terapii:

Rozrusznik (stymulator, kardiowerter serca). Ponieważ ma wbudowaną baterię. Jest to urządzenie wszczepione pod skórę koło serca wraz z elektrodami. Podczas masażu misami powstają drgania, które mogą zakłócić pracę urządzenia. Choroba Burgera i Raynauda.

Kobieta do 3 miesiąca ciąży

 • W przypadku osoby niepełnoletniej – uczestnictwo w zajęciach grupowych jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna.

 • W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy przed terapią/ koncertem poinformować prowadzącą.

 • Osoby po niedawno przebytej operacji i mające poważne problemy zdrowotne oraz panie w ciąży zobowiązane są zgłosić to przed masażem misami/terapią.

 • Cudowne Miejsce Edyta Pawlak nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy pozostawione w szatni, ani na sali, na której odbywać się będą zajęcia/ koncerty/ warsztaty grupowe.

 • Uczestnik zobowiązany jest do dbania o sprzęt będący własnością Cudowne Miejsce Edyta Pawlak. Sprzęt do relaksu, ćwiczeń i muzykoterapii, wyposażenie gabinetu powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

 • Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do muzykoterapii oraz inne elementy wyposażenia sali ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody. Za szkody materialne wyrządzone przez dziecko podczas terapii/zajęć, odpowiada rodzic/ opiekun.

 • Osoby nie stosujące się do Regulaminu podczas koncertu/warsztatu zostają wyproszone z sali.

 • Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, poważnych chorób psychicznych nie mogą wziąć udziału w zajęciach grupowych/ terapii/ warsztatach. O problemach zdrowotnych/ przyjmowanych lekach należy poinformować terapeutę przed sesją.

 • Przed masażem misami/ koncertem klient powinien wyłączyć telefon i zdjąć ozdoby (zegarek, pierścionki, pasek, kolczyki itp). Przed sesją osobistą należy wyłączyć telefon. W przypadku braku gotowości Klienta do wyłączenia telefonu podczas sesji osobistej, sesja nie będzie przedłużana w związku z odbytymi podczas Klienta terapii rozmowami. Osoba towarzysząca w terapii dziecku, powinna mieć wyciszony telefon i nie odbywać podczas pracy terapeuty rozmów przez telefon.

 • Strój podczas zajęć/ koncertu/terapii powinien być wygodny i niekrepujący ruchów. 

 • Podczas koncertów w sali powinna panować cisza, która podbije efekt terapeutycznego oddziaływania instrumentów muzycznych i pozwoli uczestnikom osiągnąć stan głębokiego/ uzdrawiającego relaksu.

 • Zajęcia z dziećmi i koncerty prowadzone są z wykorzystaniem form pracy/ zabawy przewidzianej i dostosowanej do dzieci.

 • Na terapię stacjonarną, sesję on-line i koncert/ warsztaty uczestnik jest zobowiązany przybyć punktualnie. W przypadku spóźnienia na sesję indywidualną/warsztaty, utracony w ten sposób czas nie będzie odrabiany.

 • W uzasadnionych przypadkach Cudowne Miejsce Edyta Pawlak – Terapeuta zastrzega prawo przesunięcia terminu spotkania osobistego/ sesji zdalnej/ warsztatów na najbliższy dogodny termin.

 • Cudowne Miejsce Edyta Pawlak zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć wykonywanych podczas zajęć grupowych/ koncertów/ warsztatów. Jeśli ktoś nie życzy sobie być na fotografii powinien o tym fakcie poinformować wcześniej Terapeutę.

 • Cudowne Miejsce Edyta Pawlak nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do niniejszego regulaminu, i nieprzestrzegania obowiązujących zasad oraz zalecanych instrukcji.

 • Osoby w czasie trwającej infekcji z wyraźnymi objawami choroby mogą wziąć udział tylko w uzdrawiającej sesji terapeutycznej on-line. Sesja taka również wymaga wcześniejszego zapisu.

 • Cudowne Miejsce Edyta Pawlak nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie lub niestosowanie przez klienta form terapii konwencjonalnych.

 • Cudowne Miejsce Edyta Pawlak informuje, iż nie ma możliwości zwrotu wykupionego i opłaconego pakietu sesji. Zapis dotyczy zarówno sesji zdalnych jak i osobistych. Jeśli klient nie jest zdecydowany na zakup pakietu ma możliwość wykupić pojedynczą sesję w cenie poza promocją.

 • Termin na sesję zdalną rezerwuje wpłata całej kwoty za czas pracy terapeuty lub wykupienie atrakcyjnego pakietu zniżkowego, najpóźniej do 3 dni przed sesją/ lub tego samego dnia jeśli sesja odbywa się w ten sam dzień/. W przypadku braku wpłaty lub potwierdzenia przelewu na 3 dni przed sesją, termin uznaje się nadal za wolny.

 • Miejsce na sesję osobistą rezerwuje wpłata kwoty zadatku w wysokości 50 zł. Kwota ta zostanie odliczona w dniu spotkania od całej należności. W przypadku nie stawienia się klienta na sesję, kwota ta przepada bez możliwości zwrotu.

 • Klient ma możliwość zmienić termin sesji najpóźniej na 3 dni przed przypadającym terminem jego wizyty.

 • Terapeuta zastrzega sobie prawo do zmiany terminu sesji na najbliższy dogodny dla obu stron w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

 • W przypadku, gdy zajęcia lub warsztaty nie odbędą się z powodu przyczyny leżącej po stronie Cudowne Miejsce Edyta Pawlak Terapeuty zajęcia te zostaną odrobione w formie i czasie przewidzianym przez terapeutę. O zaistniałej zmianie uczestnik zostanie powiadomiony przez telefon/sms/lub e-mail.